Informace o webu

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek zfarmydomu.cz je společnost zfarmydomu.cz s.r.o., se sídlem U Vodojemu 2282, 25001 Brandýs nad Labem, IČO: 05389801, která je v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umísťen na stránkách zfarmydomu.cz a to včetně textů, obrázků, grafiky a veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i případné soubory obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách zfarmydomu.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-⁠li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana soukromí a dat

Přístup na stránky zfarmydomu.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatel je z pohledu GDPR zároveň i Správcem osobních údajů Uživatele.

Shromažďované údaje a jejich využití

Vyřízení objednávky

Z důvodu plnění obchodní smlouvy a odbavení objednávek používá Provozovatel následující osobní údaje Uživatele:
  • jméno a příjmení
  • adresu pro doručení objednávky
  • e-⁠mail a telefon pro zaslání informací o průběhu objednváky
Z pohledu GDPR podle odstavec 44 jsou tyto informace oprávněným zájmem Provozovatele a váš souhlas se zpracování osobních údajů pro tento účel není nutný. Provozovatel je povinnen z důvodů daňových předpisů uchovávat tyto informace po dobu 10 let.

Na e-⁠mailovou adresu registrovaného Uživatele v rozumném časovém intervalu také zasíláme připomínky k nákupu a informace o změnách a novinkách v našem sortimentu. V případě, že Uživatel nemá zájem tato obchodních sdělení dostávat, může ve svém osobním profilu svůj souhlas se zasíláním odvolat.

Oprava osobních údajů

Pokud si Uživatel přeje opravit svá osobní data, které o něm Provozovatel má, může tak učinit sám ve svém osobním profilu, může o to požádat na e-⁠mailové adrese in-⁠formujemese@zfarmydomu.cz a nebo písemně na adrese sídla společnosti uvedené na stránce Kontakty.

Výpis z osobních údajů

Uživatel má právo vědět, jaké osobní údaje o něm Provozovatel vede. Pokud si tak přeje, může o výpis z osobních údajů požádat buď e-⁠mailem na adrese in-⁠formujemese@zfarmydomu.cz a nebo písemně na adrese sídla společnosti uvedené na stránce Kontakty.

Výmaz osobních údajů

Pokud si Uživatel přeje, aby Provozovatel jeho osobní údaje již nadále nezpracovával, je nutné, aby Uživatel z e-⁠mailu, který použil při registraci v našem obchodě zaslal zprávu na adresu in-⁠formujemese@zfarmydomu.cz. V tomto e-⁠mailu je nutné uvést přesnou identifikaci osoby (jméno, příjmení a telefonní číslo), která o výmaz žádá a Provozovatel se zavazuje tento požadavek do 14 dní odbavit.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Dopravce

Provozovatel spolupracuje s firmou Gibon Delivery (dále jen „Dopravce“), která pro Provozovatele zajišťuje dopravu zakoupeného zboží. Provozovatel pro tyto účely předává Dopravci jméno, příjmení, adresu pro doručení a telefonní číslo Uživatele. Dopravce je z pohledu GDPR Zpracovatel osobních údajů a je povinnen nakládat s těmito údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme měřící kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků a uživatelů.

Google Analytics

Tento web používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání stránek jejími uživateli. Vygenerované informace v souborech cookie (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na jejich serverech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránek a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránkách a užívání Internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-⁠li to požadováno zákonem nebo budou-⁠li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce těchto stránek. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html .

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies

„Cookies“ jsou krátké textové informace, které jsou z internetových stránek ukládány na pevný disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí uživatel ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-⁠li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách zfarmydomu.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Závěr

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit buď na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.