Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Obchodní jméno společnosti je zfarmydomu.cz s.r.o., se sídlem U Vodojemu 2282, 25001 Brandýs nad Labem, IČO: 05389801. Další kontakty jsou uvedeny na stránkách www.zfarmydomu.cz v sekci Kontakty.
  2. Vlastníme internetovou stránku www.zfarmydomu.cz. (dále jen "stránka"), na které provozujeme internetový obchod s kvalitními potravinami, dodávanými výhradně českými, malými až středně velkými producenty.
  3. Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (zfarmydomu.cz s.r.o.) a kupujícím (zákazník) zboží v internetovém obchodě www.zfarmydomu.cz. VOP spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
  4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  5. V případě změny VOP Vás na nové znění upozorníme a na stránkách budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.
 2. Objednání zboží
  1. V našem internetovém obchodě, má kupující možnost si objednat potraviny a ekologickou drogerii, primárně od českých producentů / chovatelů / pěstitelů.
  2. Zboží si kupující vybere z nabídky internetového obchodu, přidáním zvoleného výrobku je průběžně vyplňován objednávkový formulář. Kupující, si v dalším kroku zvolí odběrné místo, na které si přeje svou objednávku dopravit. Před odesláním objednávky, má kupující vždy možnost zkontrolovat její obsah, zvolené odběrné místo, den, na který objednává, své údaje a zejména i konečnou cenu. Případně může kupující svou objednávku opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky musí uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.
  3. Po odeslání objednávky, kupujícímu přijde na uvedenou emailovou adresu od prodávajícího zpráva potvrzující její přijetí.
 3. Nedostupnost zboží
  1. Jelikož je zboží do našeho skladu dováženo od mnoha různých farmářů a dodavatelů, aby byla zaručena čerstvost zboží, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, bude o tom kupující informován (emailem nebo telefonicky). Pokud to bude možné, navrhneme kupujícímu možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v takovém případě o hodnotu nedodaného zboží snížena a kupující bude o stavu
 4. Cena zboží
  1. U každého zboží v internetovém obchodu je vždy uvedena cena v českých korunách vč. DPH. Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg, bal., litr, svazek, ks apod.).
  2. Dodání nákupu kupujícímu, je řešeno skrze odběrná místa, jejichž aktuální seznam je uveden na webových stránkách e-shopu, v sekci „Odběrná místa“. Za dodání kompletního nákupu na odběrné místo není kupujícímu účtován žádný poplatek.
  3. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.
  4. Kupní cena je splatná při objednání zboží a jejím uhrazením je podmíněno dokončení objednávky.
  5. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží.
 5. Dodání zboží
  1. Zboží je kupujícímu dodáváno na adresu Odběrného místa, které si zvolil v objednávce a jejichž seznam je uveden na stránce internetového obchodu v sekci "Odběrná místa".
  2. U každého odběrného místa internetového obchodu, je uveden čas, od kdy (do kdy) si kupující může svou objednávku vyzvednout.
  3. Prodávající se vždy snaží objednávku připravit a doručit na odběrné místo v uvedený čas. Mohou ale nastat situace, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací nebude možné kupujícímu zboží doručit. V tomto případě je kupující neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.
  4. Nebezpečí škod na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 6. Platba za zboží
  Kupující platí za zboží převodem.
 7. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy
  1. V případě, že v dodávce některé zboží chybí nebo je poškozené informuje o tom kupující do 12 hodin od převzetí od prodávajícího, a to telefonicky nebo prostřednictvím emailu zaslaného na in-formujemese@zfarmydomu.cz. Kupující uvede popis vady zboží, případně doplní zprávu a fotku nedostatku.
  2. Pokud je reklamace oprávněná, nahradí prodávající kupujícímu zboží spolu s následující dodávkou a to vrácením peněz anebo dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.
  3. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.
  4. Zrušení objednávky je možné pouze do doby uzávěrky objednávek, tedy do čtvrtka, 24:00 hodin a do pondělí, 24:00 hodin. K pozdějšímu zrušení objednávky bude přistupováno individuálně.
 8. Registrace, ochrana osobních údajů a soutěže
  1. Na stránce www.zfarmydomu.cz se může zaregistrovat osoba starší 18ti let. Požadované údaje přitom uvádí pravdivě a úplně a při jejich změně je průběžně aktualizuje.
  2. Prodávající má právo registraci zrušit (v případě dlouhodobé nečinnosti či duplicity účtů apod.)
  3. Osobní údaje zákazníků uvedené v objednávkovém formuláři nebo při registraci prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. V takovémto rozsahu je také sděluje obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).
  4. Kupující při registraci také vyslovuje (neodtržením dané volby) svůj souhlas se zasíláním receptů a novinek z farem na jeho emailovou adresu. Pokud si kupující nepřeje zprávy dostávat, má možnost se od nich odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části tohoto emailu případně změnou přímo na svém účtu na stránce www.zfarmydomu.cz.
  5. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.
  6. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP tvoří ve spojení s objednávkou zboží na stránkách www.zfarmydomu.cz úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá část smlouvy neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
  2. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.
  3. Na stránkách jsou uvedené informace o produktech, jejich název, cena a prodávané množství. Dále jsou zde uvedeny popisy zboží případně způsob jejich použití, které má usnadnit jejich přípravu a konzumaci. Tento druh informací má pouze doporučující charakter a nezakládá jakoukoli odpovědnost prodávajícího za nakládání kupujícího se zbožím.
  4. Společnost zfarmydomu.cz s.r.o. nemůže zaručit bezchybné a nepřerušené fungování webových stránek www.zfarmydomu.cz ani neodpovídá za funkčnost a kompatibilitu stránek se softwarem zákazníka. Zároveň si prodávající vyhrazuje právo kdykoli omezit přístup na své webové stránky, a to především z důvodu jejich aktualizace a údržby.
  5. Obsah stránky (fotografie, texty, obrázky a jiná grafická díla, ochranné známky a pod.) je ve výlučném vlastnictví společnosti zfarmydomu.cz s.r.o. a bez předchozího souhlasu nesmí být užit jakoukoli jinou třetí stranou.